PRIVACY STATEMENT Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic

Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic gevestigd te ’s Gravenhage, Sweelinckplein 9-11, kantoor 25 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27350426, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic, mat als verantwoordelijke Tanja Mitrovic , met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 • Toepassing
 • Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic persoonsgegevens verwerkt:
 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic
 • bezoekers van Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic contact opnemen of van wie Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerking van persoonsgegevens
 • Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic verwerkt persoonsgegevens die:
 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic zijn vastgelegd. De buitenzijde van de praktijk, bij de lift en in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden opgeslagen en na 5 dagen vernietigd;
 • Er zijn geen video of audio-opnames tijdens sessie.
 • Doeleinden verwerking
 • Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • verstreken van DIS en ROM-gegevens, met toestemming van patiënten, om te voldoen aan wettelijke eisen
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite www.tanjamitrovic.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.


 • Rechtsgrond
 • Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 • Verwerkers
 • Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic persoonsgegevens verwerken. Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 • Persoonsgegevens delen met derden
 • Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 • Doorgifte buiten de EER
 • Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 • Bewaren van gegevens
 • Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 • Wijzigingen privacystatement
 • Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 • Rechten, vragen en klachten
 • U hebt het recht Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic door een e-mailbericht te sturen naar info@tanjamitrovic.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologie en Gestalt praktijk Tanja Mitrovic door een e-mailbericht te sturen naar info@tanjamitrovic.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).