WELKOM OP DE WEBSITE VAN PSYCHOLOGIEPRAKTIJK

TANJA MITROVIC

Psychologiepraktijk T.Mitrovic is een kleinschalige psychologiepraktijk, sinds 2008 gevestigd in een sfeervol pand uit 19 eeuw dichtbij het centruum van Den Haag.

Eigenaar van de praktijk is mevrouw Tanja Mitrovic, BIG geregistreed GZ psycholoog, hoofdbehandelaar Generalistische Basis GGZ, lid van NIP. Mevrouw Mitrovic heeft ruim 20 jaar ervaring binnen de Generalistische Basis GGZ (vroeger 1e lijns psychologische hulp).

Mevrouw Mitrovic is ook Gestalt therapeut, houder van Europese certificaat voor psychotherapie, lid van NVAGT en EAGT.

 

GBGGZ

Wat doet een psycholoog in de generalistische basis GGZ?

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, die in een relatief korte tijd goed te behandelen zijn. Hij heeft daarvoor een aantal “tools” tot zijn beschikking die speciaal voor de GB GGZ zijn ontwikkeld.

  De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag worden, dan wordt u terugverwezen naar uw huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Bij mevrouw Mitrovic kunt u terecht als u volgende klachten heeft:

 • somberheid, nergens meer zin in hebben
 • overspannenheid en burn out
 • angst en onzekerheid in de omgang met anderen
 • faalagnst
 • niet voor uzelf durven opkomen, weinig aessertiviteit
 • schuldgevoelens
 • lichamelijke klachten zoals als hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden
 • hyperventilatie, paniek, angst om iets te ondernemen, angst voor een ziekte
 • fobische klachten
 • problemen in relaties
 • problemen met uw werk, studie of juist werkloosheid
 • problemen met het verwerken van een verlies
 • ADD en ADHD klachten
 • traumas en stress ervaringen (worden met EMDR behandeld)

Er zijn ook problemen warmee mw. Mitrovic u niet kan helpen, omdat deze een meer specialistische behandeling vragen:

erstige verslaving, psychoses, ernstige persoonlijkheidstoornissen.

  Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. De psycholoog zal een intake doen, die altijd wordt vergoed indien u een verwijzing van de huisarts heeft. De intake kan worden aangevuld met één of meer diagnostische vragenlijsten. Mocht uit dit onderzoek blijken dat u een klacht of een stoornis heeft, die niet onder de verzekerde GGZ zorg valt (denkt u hier aan bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werkconflicten, relatie- en gezinsproblematiek, psychosociale problematiek e.d.) dan kunt u als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze wel vergoed worden uit uw aanvullende verzekering.  

Wat kost het?

Voor mensen die gebruik maken van Nederlandse verzekeringen geldt vanaf 2022 het Zorgprestatiemodel (ZPM). Informatie over de ZPM vind je hier.

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Praktijk hanteert 80-90% van NZA tariefen afhankelijk van de afspraken met uw verzekeraar.

Wie betaalt de rekening?

Mw. Mitrovic heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Heeft ze geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u een rekening en die kunt u indienen bij uw verzekeraar. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Bij niet gecontracteerde zorg hanteer praktijk 100% van het NZA tarief.

Het tarief voor de onverzekerde zorg bedraagt € 140 per zitting van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd en € 160 voor 60 minute sessie directe tijd. Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.

  Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars:

CZ-OHRA-CWM Centraal zorgverzekeraar NZV

Zilveren kruis: Zilveren Kruis, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland.

ONVZ zorgverzekeraar, VvAA, ONVZ expats.

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid .

DSW Zorgverzekeraar , In TwenteZorgverzekeraar, Stad Holland  Zorgverzekeraar.

A.S. R Zorgverzekeraar.

  NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Belt u niet of niet 24 uur van tevoren af, dan moet u de zitting zelf betalen. Tarief 120e.

  Klachtenregeling

Het is raadzaam om klachten persoonlijk met uw behandelaar te bespreken. Als dit niet tot een uitkomst leidt, kunt een klacht in dienen bij de NIP.

  Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Postbus 9921

1006 AP Amsterdam

tel: (020) 410 62 22

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

 

GESTALTTHERAPIE

Soms kunnen de problemen in het dagelijks leven zo groot worden dat je het gevoel hebt vast te zitten en er zelf niet meer uit te kunnen komen. Je hebt als kind geleerd om bepaalde verlangens te onderdrukken om niet in conflict te komen met jezelf en met de mensen in je omgeving. Of je kunt een bepaalde kant van jezelf niet accepteren, waardoor je ervan afgesneden raakt; je bent je dan niet meer bewust van die kant. Je hebt ingesleten gedragspatronen die maken dat je niet uit je leven haalt wat je er uit wilt halen.
Gestalttherapie kan helpen bij burn out, angsten of spannigen, eenzaamheidsgevoelens, stressgerelateerde klachten , problemen met je partner, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak, depressie of lusteloosheid,  rouwverwerking.

In individuele therapie kunt u onderzoeken wat er in uw leven in onbalans is, waar u tegenaan loopt en wat uw patronen daarin zijn. Een belangrijk element van de Gestalttherapie is het stilstaan bij de manier waarop u uw problemen ervaart op dit moment, welke betekenis u ze geeft en hoe u er in het hier-en-nu mee omgaat.

Relatietherapie kan zinvol zijn als partners zich eenzaam voelen, als ze zich steeds meer aan elkaar zijn gaan ergeren, als er nog maar weinig intimiteit is, of als het samen in gesprek zijn niet meer lukt.

Wie betaalt de rekening?

Veel ziektekostenverzekeringen geven een gedeeltelijke vergoeding voor gestalttherapie. Dit is vaak afhankelijk van de aanvullende verzekering die u afgesloten hebt. Om zeker te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, kun u het beste bij uw zorgverzekering informeren naar de mogelijkheden van uw pakket.

Klachtenregeling:
Het is raadzaam om klachten persoonlijk met uw behandelaar te bespreken. Als dit niet tot een uitkomst leidt, kunt een klacht in dienen bij de NVAGT.

NVAGT
Postbus 2925
1000 CX Amsterdam
+31 (0)20 423 45 45
 

https://www.nvagt-gestalt.org/de-ethische-code-nvagt/

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaarte maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Tanja MitrovicBIG-registraties: 89912135925

Overige kwalificaties: psychologie, gestalt psychotherapie

Basisopleiding: psychologie

AGB-code persoonlijk: 94009004

Praktijk informatie

1Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologiepraktijk Tanja Mitrovic

E-mailadres: info@tanjamitrovic.nl

KvK nummer: 27350426

Website: www.tanjamitrovic.nl

AGB-code praktijk: 940577542.

Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- enspecialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheidzal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.de generalistische basis-ggz

2b..Categorie A

Categorie B3.

Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoalsaandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. In onze praktijk richten we op verschillende psychische klachten bij volwassene als: stemming problemen: somberheid, depressie, boosheid,angsten: agorafobie, bindingangst, claustrofobie, faalangst, hypochondrie, paniekaanvallen, socialeangst, verlatingsangst e.z.v,trauma, stress (overspanning, burn-out), rouw& verlies, negatief zelfbeeld, assertiviteitproblemen enrelatieproblemen.

Methodiek dat wordt gebruik is CGT, EMDR, inzicht gevende therapie en psycho-educatie.Meeste consulten vinden plaats face to face . Er wordt ook E health toegepast in de form van videobellen, mailen, oefenplannen en dagboeken maken, literatuur gebruik ezv. Consulten zijn meestaalindividueel, familie leiden worden alleen betroken met de instemming van de klant. Er wordt ookrelatie therapie gegeven.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie

Angst

Restgroep diagnoses

Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Slaapstoornissen

Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar

1Naam: Tanja Mitrovic

BIG-registratienummer: 89912135925

Coördinerend regiebehandelaar

1Naam: Tanja Mitrovic

BIG-registratienummer: 899121359255.

Professioneel (multidisciplinair) netwerk5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

Zorggroep(en)

Anders: Beroepsverenigingen waaronder: NIP (Nederlandse Instituut voor psychologen)

Alternatieve therapeuten (gestalt therapeuten, acupuncturisten, massage therapeuten etc)

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met:

Huisarts S.Anders, 59066375001

Huisartsen van International Health Centre The Hague

Huisarts J.Cimic, BIG 19045204601

Z.Licina, Gz Psycholoog, BIG 09053761523

H.Schaart, Gz Psycholoog, BIG 19060894225

M.Buurmans, Gz Psycholoog, agbcode 94 006 213

B.Paumen, Gz Psycholoog, agbcode 94 056 878

M.Schnetz, klinisch psycholoog, BIG 1902589225

H.Topper, Gz psycholoog en psychotherapeut, BIG 49025864816 en 29025864825

S.Begic, Klinisch psycholoog/psychotherapeut, BIG 9060804925 en 29060804916

M.J. Molhoek, Gz psycholog/psychotherapeut, BIG 19059349625/19059349616

B.S.O.Meeng-Broekhoven, Gz psycholoog/psychotherapeut BIG 29051936925/490519369165c.

Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

1. Indien tijdens de behandeling een medicatievraag naar voren komt, dan word dit verzoek eerstmet de huisarts besproken, indien doorverwijzing naar een psychiater gewenst dan wordt eenpsychiater geadviseerd.

3. Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen dooreen van mijn collega uit intervisie groep H. Schaart, B.Paumen of R.Olij, (GZ-psychologen).

4. Indien ik niet op korte termijn ruimte heb om nieuwe patiënten aan te nemen, verwijs ik depatiënt naar de website van Psyzorg Hoflanden, www.psyzorghoflanden.nl voor een lijst met collegapraktijken in de buurt of naar een collega van mijn professionele netwerk van psychologen enpsychotherapeuten, huisarts of verzekering van de klant.

5. Indien ik niet over een gewenste expertise beschik, adviseer ik de patiënt een collega die wel dezeexpertise heeft middels mijn netwerk

6.Tijdens leermomenten word casuïstiek afgesproken/diagnose vastgesteld

7. Tijdens de behandeling vindt indien nodig overleg plaats met de huisarts of de POH-GGZ.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):-

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises telefonisch contact opnemen met mij of de huisarts. Indien er sprake is van een crisis wordt de huisarts betrokken. In samenspraak met dehuisarts wordt besloten of de crisisdienst van Parnassia (Den Haag) wordt ingeschakeld.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?Ja, welke: Ja, in de regio Den Haag kan de crisisdienst dmv de huisarts worden ingeschakeld.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkendezorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Birgit Paumen, Gz Psycholoog, agbcode 94 056 878

Hester Schaart, Gz Psycholoog, BIG 19060894225

Bernard Damering, Gz Psycholoog, BIG 39027487925

Marjon Buurmans,Gz Psycholoog, agbcode 94 006 213

Rob Olij, GZ psycholoog, 89046683625

Suzana Begic, psychotherapeut, BIG 29060804916

Tanja Mitrovic, BIG 89912135925.

Ik ben ook aangesloten bij Psyzorg Hoflanden, NIP, NVAGT waar regelmatig leeravonden wordengeorganiseerd.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:We hebben maandelijks intervisie bijeenkomsten, waar worden informatie uitgewisseld, indicatierapporten nagekeken, over casuïstiek gesproken, ontwikkelingen in GGZ gevolgd, inspiratiebronnenonderzocht. Er wordt gewerkt met agenda, aanwezigheidslijst en verslag.Ik neem deel van de verschillende cursussen en workshops jaarlijks bij verschillende instituten(EMDR, CBT en Gestalt therapie).

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorgHeeft u een contract met de zorgverzekeraar?JaGeeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar isLink(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://tanjamitrovic.nl/costs-and-refunds ofhttps://tanjamitrovic.nl/nederlands

7. Behandeltarieven:Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:https://tanjamitrovic.nl/nederlands of https://tanjamitrovic.nl/costs-and-refunds8. KwaliteitswaarborgIk voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme ofbranche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholingRegistratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsverenigingLink naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:https://tanjamitrovic.nl/about-me en https://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenplaats/

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terechtbij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)P3NLSCAG (voor Gestalt therapie)

Link naar website:https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/https://tanjamitrovic.nl/ https://tanjamitrovic.nl/nederlands

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:Birgit Paumen, Gz Psycholoog, agbcode 94 056 878Hester Schaart, Gz Psycholoog, BIG 19060894225Bernard Damering, Gz Psycholoog, BIG 39027487925Marjon Buurmans,Gz Psycholoog, agbcode 94 006 213Rob Olij, GZ psycholoog, 8904668362510b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegensoverlijden of andere calamiteiten:JaII. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijkdoorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandelingPatiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link ofdocument (en kunnen deze telefonisch opvragen).Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://tanjamitrovic.nl (zie sidebar)

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonischeaanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:Patiënt kan zich telefonisch aanmelden of via e-mail. Er wordt dan contact met hem opgenomendoor de behandelaar, mevr. T.Mitrovic, GZ-psycholoog. Met patiënt wordt telefonisch besproken ofbehandeling bij Psychologiepraktijk T.Mitrovic geïndiceerd is. Dan wordt er een intakegesprekgepland. Dit is altijd met mevr. T.Mitrovic. Voorafgaand aan de intake krijgt patiënt per zorg-mail dealgemene voorwaarden toegestuurd en formulieren algemene gegevens, toestemmingen en devragenlijsten voor de ROM meting. Deze kan patiënt voorafgaand aan het intakegesprek invullen enop eerste afspraak meenemen.12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passendzorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijkgeen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens debehandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar eenafschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing enmet toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doedat als volgt:Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en mettoestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:In de behandeling wordt patiënt op de hoogte gesteld van de geldende geheimhoudingsplicht en deuitzondering die geldt bij een meldcode. Communicatie met patiënt buiten de behandeling om vindtuitsluitend telefonisch of via een beveiligde mailomgeving plaats. Indien overleg met derden gewenstis wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd aan de patiënt.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):Zorgvraag wordt typeert met behulp van HONOS+.Voorafgaand aan en afsluitend op de behandeling wordt er een ROM meting gedaan via Zorg Adminpatiënten portaal. De patiënt krijgt inloggegevens tot het patiënten portaal en vult daar deklaargezette vragenlijsten in. Indien patiënt beheerst geen Nederlandse taal, (80% procent vanpatiënt binnen praktijk zijn Engels sprekend), daar vult hij een Engelse versie van vragenlijst op hetpapier.Bij de start van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdensen aan het eind van de behandeling geëvalueerd.13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Alsstandaardperiode hanteer ik hiervoor:4 weken, 8 weken en 12 weken of 24 weken13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):Aan het begin en eind van de behandeling wordt de CQI afgenomen om de tevredenheid te meten.Tijdens beh

andeling wordt meerder keer met cliënt er over gesproken. Tevens kunnen patiënten eenreview achterlaten bij zorgkaart Nederland.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van debehandeling en de mogelijke

. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteldmiddels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ikinformeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalderesultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij debehandeling betrokken professionals:Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoegeldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling enhuiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bijmateriële controle):Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aanzijn zorgverzekeraar/NZa:JaIII. OndertekeningNaam: Tanja Mitrovic

Datum: 13-06-2022